BÁO CÁO DOANH SỐ THEO NGÀNH HÀNG

 

Mục đích:

Thống kê doanh thu theo từng ngành hàng trong một khoảng thời gian nhất định của một hoặc nhiều chi nhánh.

Một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo nhiều mặt hàng, nhóm hàng thì với mỗi nhóm hàng sẽ có những đặc điểm kinh tế kỹ thuật khác nhau trong sản xuất kinh doanh đáp ứng những nhu cầu tiêu dùng cũng như mức doanh thu đạt được cũng rất khác nhau. Việc so sánh doanh thu của từng nhóm hàng sẽ giúp bạn biết được nhóm hàng nào đóng vai trò quan trọng nhất, nhóm hàng nào không. Từ đó giúp người quản lý tối ưu hóa doanh thu bằng việc tập trung ưu tiên cho những mặt hàng thuộc nhóm có doanh số cao, lợi nhuận tốt, từ việc giữ tồn kho tới trưng bày hàng.

Đồng thời, họ cũng thường xuyên theo dõi thị hiếu người tiêu dùng đối với mặt hàng này thông qua doanh số để có điều chỉnh kịp thời. Báo cáo doanh số theo ngành hàng thống kê được doanh số, số lượng, lãi lỗ thuần theo từng nhóm hàng từ ngày đến ngày để người quản trị định hướng phát triển sản phẩm chủ lực…

 

Phân quyền:

Để sử dụng báo cáo này user cần được phân quyền : Báo cáo doanh số theo ngành hàng

 

Hướng dẫn sử dụng:

Vào module Add-ins -> Báo cáo doanh số theo ngành hàng

 

 

Giao diện báo cáo doanh số theo ngành hàng hiển thị:

 

 

Nhấn , phần mềm tự động tính toán và thống kê lên số liệu cụ thể:

 

 

Trong đó:

Cột DT: thống kê doanh thu đạt được theo từng ngành hàng trong khoảng thời gian tìm kiếm

Cột DT(%): tỷ lệ doanh thu đạt được của từng ngành hàng trên tổng doanh thu

Cột LN: thống kê lợi nhuận ( lãi hoặc lỗ) của từng ngành hàng trong khoảng thời gian tìm kiếm

Cột LN(%): tỷ lệ lợi nhuận đạt được của từng ngành hàng trên tổng lợi nhuận

Cột SL: tổng số lượng đã bán của các mặt hàng thuộc ngành hàng

Cột TS: tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu đạt được