HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODULE QUẢN LÝ CHỨNG TỪ MUA DỊCH VỤ

1.      Mục đích

-          Ghi nhận các dịch vụ liên quan tới chi phí nhập hàng hóa phát sinh như phí vận chuyển, bốc dỡ, lưu kho…

-          Có ghi nhận công nợ được với các nhà cung cấp dịch vụ

-          Phân bổ được chi phí cho các phiếu nhập hàng hóa để tính giá Cost lấy cơ sở để tính giá vốn bình quân và lên báo cáo lợi nhuận chính xác.

2.      Các bước thực hiện

B1: Tạo mã hàng dịch vụ: Là mã hàng giống như mã hàng hóa bình thường.

B2: Lập phiếu nhập dịch vụ.  (Phiếu này được quản lý và thanh toán công nợ như phiếu nhập kho ).

-          Vào menu Mua hàng à Chứng từ mua dịch vụ

-          Giao diện chứng từ mua dịch vụ: Chọn NCC dịch vụ sau đó chọn mã hàng  dịch vụ. Nhập đúng giá trị của dịch vụ để quản lý công nợ với NCC dịch vụ và phân bổ chi phí trên phiếu nhập hàng hóa.

B3: Tạo phiếu nhập kho hàng hóa và phân bổ chi phí của phiếu nhập dịch vụ

-          Tạo phiếu nhập kho hàng hóa

-          Sang tab  “Chi phí” để thực hiện việc phân bổ chi phí của phiếu mua dịch vụ cho phiếu nhập này

-          Chọn chứng từ chi phí: Chọn phiếu mua dịch vụ đã lập theo khoảng thời gian và nhà cung cấp.

-           Chọn 1 hoặc nhiều phiếu chi phí của phiếu nhập hàng hóa hiện tại để thực hiện phân bổ.

-          Chọn chức năng phân bổ để tính toán số tiền sẽ phân bổ cho từng chi tiết hàng hóa trên phiếu nhập.

-          Có 3 phương thức phân bổ:

o   Theo tỉ lệ % theo số lượng: Tính “Giá Cost” của từng dòng theo tỉ lệ % của số lượng từng dòng trên tổng số lượng.

o   Theo tỉ lệ % theo đơn giá: Tính “Giá Cost” của từng dòng theo tỉ lệ % của đơn giá từng dòng trên tổng giá trị.

o   Tự nhập: Tự nhập giá trị phân bổ cho từng dòng tại ô Giá Cost

-          Sau khi chọn phương thức phân bổ và nhấn “Phân bổ” hệ thống tự động điền giá trị phân bổ và ô “Giá cost” hoặc người dùng tự nhập giá trị.

 

-          Sau khi nhấn đồng ý thì “Giá cost” sẽ được  ghi nhận trên từng dòng của phiếu nhập mua hàng hóa.