HƯỚNG DẪN MODULE LẮP RÁP – THÁO DỠ

Mục đích:  Cho phép lập và theo dõi các lệnh lắp ráp từ nhiều thành phần thành thành phẩm hoặc tháo dỡ từ một mặt hang thành nhiều thành phần khác nhau.

Liên kết với các phiếu nhập, xuất để nhanh chóng nhập kho thành phẩm và xuất các thành phần tương ứng.

Hướng dẫn sử dụng:

Truy cập chức năng theo đường dẫn sau:Add ins-> Chức năng khác- >Lắp ráp-tháo dỡ

Danh sách menu trên chức năng

Lắp ráp- tháo dỡ: Thực hiện chức năng lắp ráp, tháo dỡ

Danh sách phiếu lắp ráp – tháo dỡ: Các phiếu lắp ráp-tháo dỡ đã lập. Dùng để đối chiếu với các phiếu nhập thành phẩm và xuất thành phần.

Danh sách mặt hàng: Danh sách mặt hàng trong hệ thống, cho phép khai báo 1 mã thành phẩm được cấu hình từ các mặt hàng thành phần nào, định mức ra sao để nhanh chóng lập được các phiếu nhập thành phẩm và xuất thành phần với số lượng tương ứng.

1.      Cấu hình các thành phần cấu thành thành phẩm và định mức. (Bước này không bắt buộc)

Chọn Danh sách mặt hàng à Lựa chọn mặt hàng để cấu hình

Khi đó form danh sách các mặt hàng thành phần xuất hiện

 

 

2.      Lắp ráp

Truy cập Lắp ráp-tháo dỡ

(1)  Thông tin thành phẩm: là mã thành phẩm được nhập, có thể chọn nhiều thành phẩm để sản xuất cùng 1 lúc

(2)  Thông tin chung: Lựa chọn chức năng Lắp ráp hoặc Tháo dỡ, thông tin về ngày phiếu lắp ráp và ghi chú, lý do nhập xuất.

(3)  Danh sách các mặt hàng thành phần: Danh sách này có thể được gợi ý bởi số lượng thành phần và số lượng cấu thành đơn vị đã được khai báo trong danh mục mặt hàng.

 Nếu số lượng thành phần xuất ra thực tế khác với số lượng định mức đã khai báo, user có thể điền lại số lượng thực xuất vào ô Số lượng

(4)  Tính giá vốn: Giá nhập của thành phẩm/ thành phần tháo dỡ sẽ do người dùng tự nhập vào ô đơn giá hoặc có thể click chuột phải vào dòng hàng thành phẩm cần tính giá vốn, chọn các option:

-          Cộng đơn giá(dùng để tính đơn giá thành phẩm khi lắp ráp): Hệ thống cộng thành tiền của các thành phần , rồi chia cho số lượng thành phẩm để ra đơn giá thành phẩm

Đơn giá thành phẩm= Tổng Thành tiền thành phần/ Số lượng thành phẩm

 

-          Chia đơn giá theo số lượng(dùng để tính đơn giá thành phần khi tháo dỡ)

Hệ thống tính:  đơn giá thành phần = Thành tiền thành phẩm/ (tổng số lượng thành phần)

 

-          Chia đơn giá theo giá trị(chưa dùng)

 

Sau khi đầy đủ thông tin, Ghi lại phiếu.

 

3.      Tháo dỡ (Thao tác tương tự với lắp ráp)

Chọn thành phẩm muốn tháo dỡ, hệ thống sẽ gợi ý các thành phần sẽ được tách ra (nếu đã khai  báo thành phần cấu thành trong Danh sách mặt hàng) hoặc do người dùng chọn các mã thành phần và số lượng tương ứng.

Sau khi làm phiếu tháo dỡ phần mềm sẽ tự động sinh ra tương ứng 2 phiếu Xuất thành phẩm và nhập thành phần.

4.      Báo cáo lắp ráp, tháo dỡ

Hiển thị danh sách các phiếu lắp ráp/tháo dỡ

Chi tiết phiếu lắp ráp- tháo dỡ thể hiện như sau:

Trên phiếu có thể xem được các phiếu nhập- xuất điều chỉnh liên quan đến phiếu lắp ráp, tháo dỡ này

5.      Báo cáo lắp ráp- tháo dỡ chi tiết

Hiển thị chi tiết các mặt hàng trong phiếu lắp ráp, tháo dỡ