BÁO CÁO KHÁCH HÀNG LÂU KHÔNG MUA THEO KỲ

 

1.      Mục đích

Thống kê list khách hàng đã bao nhiêu ngày chưa phát sinh giao dịch mua hàng để lên kế hoạch chăm sóc, hỏi thăm khách hàng.   

2.      Phân quyền

User cần được phân quyền “Báo cáo danh sách khách hàng lâu không mua”

3.      Hướng dẫn xem báo cáo

Truy cập menu “Báo cáo” -> “Báo cáo thống kê” -> “BC khách hàng lâu không mua theo kỳ”