BÁO CÁO DOANH THU THEO CHI NHÁNH

1.      Mục đích

Lập bảng kê doanh thu theo một, một vài chi nhánh, hoặc cả công ty. Cho phép xem và so sánh doanh thu theo ngành hàng, nhóm hàng cấp 1, 2, 3 và có biểu đồ minh họa.

2.      Hướng dẫn sử dụng

Truy cập chức năng theo đường dẫn sau: Addins -> Báo cáo addin -> Doanh thu theo chi nhánh