HƯỚNG DẪN MODULE PHIẾU CHỐT QUẦY/KỆ

1.      Mục đích:

Gợi ý cho người bán hàng số lượng hàng hóa cần bày thêm để lấp đủ tiêu chuẩn hàng trên kệ vào đầu ca dựa vào số lượng hàng bán ở ca trước đó.

Ghi nhận user xác nhận đã bày đủ số hàng phục vụ mục đích quản lý công việc của quản lý cửa hàng

2.      Phân quyền:

User cần được phân quyền: Phiếu chốt Quầy/kệ. Chi tiết

-          Thêm: Để thực hiện phiếu chốt

-          Sửa: Thực hiện xác nhận phiếu chốt

-          Xóa: Xóa phiếu chốt

-          Xuất: Xuất danh sách mặt hàng trên phiếu chốt hoặc danh sách phiếu chốt ra excel

3.      Hướng dẫn

3.1  Thực hiện phiếu chốt

Truy cập Add-ins -> Chức năng khác -> Phiếu chốt quầy/kệ. Nhấn Chốt SL để lập phiếu

Hệ thống bật lên form cho chọn ngày, ca cần lấy số lượng.

Mặc định là ngày hiện hành, user chọn lại ca là ca làm việc trước đó.

Trường hợp đầu ca sáng, user chọn lại ca tối của ngày hôm trước

Sau khi chọn tiêu chí xong, nhấn Ghi để lưu phiếu chốt

Khi Ghi thành công, hệ thống báo bạn có muốn xem chi tiết phiếu chốt không, nhấn Yes để xem .

 

Hệ thống hiển thị lên danh sách các mặt hàng, số lượng bán được trong thời gian của ca làm việc đã chọn.

User có thể nhấn Xuất để xuất ra excel hoặc nhấn Xác nhận để xác nhận phiếu luôn.

3.2  Xác nhận phiếu

Trường hợp user Ghi phiếu trước, xác nhận sau khi công việc hoàn thành, user click vào phiếu muốn xác nhận rồi chọn Xác nhận hoặc click đúp vào phiếu muốn xác nhận, có thể nhập thêm Ghi chú rồi nhấn Xác nhận

3.3  Check danh sách các phiếu chốt

Quản lý có thể tìm danh sách phiếu chốt theo các tiêu chí:

-          Thời gian, Ca: thời gian và ca chọn để lập phiếu chốt

-          Chi nhánh lập phiếu