Bên mình đang có yêu cầu bắt buộc khi lập phiếu phải in ra hóa đơn đưa cho khách hàng và lưu lại để về sau dễ kiểm soát hơn. Không biết HTsoft đã support tính năng bắt buộc phải in phiếu bán lẻ chưa?