Khi mở bất kỳ 1 form nào, phiếu nào hay cửa sổ nào tôi muốn copy 1 thông tin nào đó ví dụ như mã hàng, tên hàng... nhưng không được. Cấu hình như trên phần mềm quản lý bán hàng Sale Pro như thế nào để copy được vậy?