Tôi có thể xem báo cáo chi tiết về giao dịch của từng khách hàng cụ thể trên phần mềm được không, nếu có thì nó nằm ở đâu trong phần mềm ?