Sau khi đăng nhập vào phần mềm gói phần mềm quản lý bán hàng BizMan.Net, có một cửa sổ hiện ra thông báo: "Bạn có muốn thoát khỏi phần mềm không" - Chọn YES thì tắt phần mềm luôn, chọn NO thì 1 lát sau phần mềm tự nhiên tắt.
Lỗi này nguyên nhân do đâu vậy? cách khắc phục như thế nào?