Tại sao phiếu bán hàng, trường LOẠI TIỀN không thể thay đổi được mà mặc định lại là USD. Thu tiền trên phiếu này là tiền VND hay USD? và có bắt buộc gì không?. Ngược lại, trên phiếu thu tiền khách hàng thì được chọn 1 trong 2 loại tiền là VND và USD. Tôi thấy rất khó hiểu ở điểm này, HTsoft có thể giải thích giúp tôi không??

Gói phần mềm tôi đang sử dụng demo là gói phần mềm quản lý kinh doanh và bán hàng BizMan.