Tôi đã sử dụng demo phần mềm quản lý bán hàng SalePro được 1 tuần, nhiều nghiệp vụ phần mềm đáp ứng rất tốt cho lĩnh vực mà tôi đang kinh doanh. Nhưng có một chi tiết nhỏ khi thực hiện các phiếu đó là: tên Nhân Viên tự nhảy khi thêm các phiếu bán hàng, nhập hàng hay chuyển kho, theo user đăng nhập thì phần mềm chưa có. HTsoft có thể cấu hình được không?? Cấu hình được như vậy thì các nhân viên thực hiện nhập hàng, chuyển kho hay bán hàng sẽ tiết kiệm được thời gian hơn.

Thanks!