Trường hợp sản phẩm có 2 mã hàng, phần mềm quản lý HTsoft có thể xử lý được không? và khai báo trong phần mềm như thế nào để quản lý một cách hợp lý nhất?