1.      Tổ hợp phím Control + Phím

Ctrl + N(Ctrl + Insert): Thêm mới một bản ghi (nhân viên, khách hàng, hóa đơn,…)

               (Tương đương với chọn nút  )

Ctrl + E: Sửa một hay nhiều bản ghi

               (Tương đương với chọn nút )

Ctrl + Delete: Xóa một bản ghi(dòng hiện hành trên grid), hoặc xóa hóa đơn nếu đã lưu

               (Tương đương với chọn nút )

Ctrl + S: Lưu lại bản ghi

               (Tương đương với chọn nút )

Ctrl + P: In (hóa đơn, báo cáo,..) ra máy in

(Tương đương với chọn nút )

Ctrl + R: Preview báo cáo

(Tương đương với chọn nút )

Ctrl + D: Đặt mặc định báo cáo

 (Tương đương với chọn nút )

 

 

Ctrl + F: Thực hiện chức năng tìm kiếm

                                       (Tương đương với chọn nút )

Ctrl + F5: Thực hiện nạp lại các bản ghi từ cơ sở dữ liệu

                                       (Tương đương với chọn nút )

Ctrl + F8: Ghi bản ghi ra file Excel (*.xls)

                                       (Tương đương với chọn nút )

Ctrl + F1: Gọi sự trợ giúp của hệ thống

                                       (Tương đương với chọn nút )

Ctrl + U: Thoát khỏi (Đóng) form hiện hành

                                       (Tương đương với chọn nút )

2.      Tổ hợp phím Shift + Phím

Shift + Tab: Di chuyển con trỏ từ mục dưới lên mục trên(ngược với nhấn Tab), nếu trong grid thì di chuyển con trỏ ngược lại cell bên trái cell hiện hành

Shift + Enter: Trong Grid là di chuyển lên cell ngay trên cell hiện hành.

3.      Phím khác

Tab: Di chuyển con trỏ từ trên xuống, di chuyển con trỏ đến cell kế bên phải trong grid.

Escape: Thoát khỏi form hiện hành

Enter: Bắt đầu tìm kiếm/ chập nhận giá trị hiện hành. Nếu là trong Grid thì là xuống cell ngay dưới cell hiện hành.

F3: Bắt đầu tìm kiếm

Alt: Phím tắt để truy nhập menu trên thanh menu của toàn bộ hệ thống(gõ Alt và gõ tiếp ký tự gợi ý để truy nhập vào chức năng cần truy nhập), nhấn F10 tương đương với nhấn Alt

4.      Quy ước chung

Dấu (*) là ký hiệu thông tin bắt buộc phải nhập