Tôi có 2 thắc mắc khi đang sử dụng demo phần mềm quản lý kinh doanh và bán hàng BizMan, HTsoft trả lời giúp:

- Khi thêm một nhóm hàng vào phần mềm có một trường thông tin: Mã Ngắn (mã ghép).  Trường thông tin này không có dấu sao đỏ ( bắt buộc) nhưng tôi vẫn muốn biết ý nghĩa của trường thông tin này là gì?

- Khi thêm mặt hàng vào phần mềm, có 2 trường thông tin Ngưỡng nhập và Ngưỡng xuất có ý nghĩa gì vậy? có phải là giới hạn nhập vào và giới hạn bán ra không? giới hạn này xuất hiện ở đâu?