Tôi thấy  chức năng QUẢN LÝ DOANH SỐ thống kê doanh số rất chung chung, không theo dõi được theo từng mặt hàng, nhóm hàng.
Thực tế thì chỉ cần theo dõi nhóm hàng nào đó từ KH, NCC, NV để chạy đua doanh số laugh
Nếu có thêm bộ lọc nhóm hàng nữa thì rất ok. Mong HTsoft bổ sung thêm chức năng.