Tại sao bên mình không thể nhập ngay số lượng của 1 mã hàng khi thêm mới (ô số lượng khởi tạo mặt hàng).
Mỗi lần tạo xong hàng lại quay ra làm phiếu nhập rất mất thời gian và phải theo 1 quy trình cảm thấy thiếu chuyên.