1.      Mục đích

Dành cho doanh nghiệp có quản lý mặt hàng theo nhà cung cấp mà mỗi mặt hàng tại một thời điểm nhất định sẽ có một nhà cung cấp cung cấp mặt hàng đó.

Dễ dàng báo cáo được doanh số và tồn kho theo nhà cung cấp từ đó có quyết định nhập hàng hay đàm phán chính sách tốt với nhà cung cấp.

2.      Phân quyền

User cần được phân quyền Khách hàng để cập nhật thông tin nhà NCC chính mặt hàng.

3.      Hướng dẫn sử dụng

3.1. Khai báo nhà cung cấp chính của mặt hàng.

Truy cập menu Cấu hình- Mặt hàng, chọn mã hàng cần gán NCC chính. Tại ô NCC chính, chọn NCC cung cấp mặt hàng này.

3.2. Báo cáo

3.2.1. Báo cáo tồn kho theo NCC.

Truy cập báo cáo theo đường dẫn: Add-ins -> Báo cáo add-ins -> Báo cáo tồn kho theo NCC.

Hệ thống cho phép chọn một hoặc nhiều NNC

Chọn kiểu báo cáo: Nhà cung cấp chính theo mặt hàng


3.2.2. Báo cáo doanh số và số lượng bán

3.2.2.1 Báo cáo doanh số theo NCC

  3.2.2.2 Truy cập Bán hàng -> BC_TK-> Báo cáo bán hàng.


 

Trên báo cáo có thể :

-         Nhóm theo đầu cột NCC để tổng hợp số liệu theo từng NCC


 

-         Pivot doanh thu/ Số lượng theo NCC chính