Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi minh anh

Hiển thi giá nhập trên phiếu nhâp và phiếu xuất điều chỉnh

Chào các bạn, trong phần mềm Htsoft BizMan của tôi có sử dụng chức năng kiểm kê kho để kiểm kê số lượng thực tế và số lượng trên hệ thống. Khi lập các phiếu nhập điều chỉnh và xuất điều chỉnh, thì tôi muốn đơn giá... ( 8/5/2016 4:25:36 PM - Trả lời: 1)