Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi lanmobile

Xem sổ ngân hàng theo tài khoản ngân hàng

Khi 1 công ty có 1 tài khoản ngân hàng, ở nhiều chi nhánh bán hàng KH cùng trả tiền vào Tk đó, HTsoft có hỗ trợ xem được tổng tiền mà Tk đó đang có(có cho phép xem nhanh tổng số dư... ( 1/26/2016 5:25:33 PM - Trả lời: 1)