Menu

Tính năng mới

Hướng dẫn chức năng thu tiền khác chi nhánh

Đăng bởi: thuongptn

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG THU TIỀN KHÁC CHI NHÁNH 1.      Vai trò: Chức năng này cho phép đăng nhập vào 1 chi nhánh mà có thể thu tiền khách hàng tại nhiều chi nhánh khác, thường áp dụng công ty đa chi nhánh và...

Chức năng mặc định chỉ chọn nhân viên thuộc chi nhánh hiện hành khi nhập xuất

Đăng bởi: thuongptn

HƯỚNG DẪN CÁCH CẤU HÌNH MẶC ĐỊNH CHỈ CHỌN NHÂN VIÊN THUỘC CHI NHÁNH HIỆN HÀNH KHI NHẬP XUẤT Mục đích: Để thực hiện chọn nhanh nhân viên, tránh nhầm lẫn khi chọn nhân viên trên phiếu nhập xuất. Cấu hình:...

Chức năng tự đồng điền nhân viên quản lý khách hàng trên phiếu xuất bán

Đăng bởi: thuongptn

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH TỰ ĐỘNG ĐIỀN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG KHI CHỌN KHÁCH HÀNG TRÊN PHIẾU XUẤT Mục đích: Chức năng này cho phép khai báo nhân viên quản lý khách hàng và...

Mô tả báo cáo chuyển kho nội bộ

Đăng bởi: thuongptn

BÁO CÁO CHUYỂN KHO NỘI BỘ Báo cáo chuyển kho nội bộ liệt kê chi tiết toàn bộ các phiếu chuyển kho: kho nhập, kho xuất, đơn giá, thành tiền,user xuất, user xác nhận, đã xác nhận hay chưa… ...

Mô tả báo cáo sổ kho có imei

Đăng bởi: thuongptn

Báo cáo sổ kho có IMEI  Sổ kho có imei báo cáo toàn bộ số lượng Tồn đầu – Nhập(Phiếu nhập kho) – Nhập trả(Hàng bán lại hàng) - Nhập nội bộ(Chuyển kho nội bộ) - Xuất nội bộ(Chuyển kho nội bộ)- Xuất(Hóa đơn...

Mô tả báo cáo sổ kho bao gồm số lượng và giá trị

Đăng bởi: thuongptn

Sổ kho bao gồm số lượng và giá trị Thống kê sổ kho theo số lượng và giá trị tồn của hàng hóa trong kho theo từng ca làm việc hoặc trong khoảng thời gian chi tiết theo từng kho từng chi...

Mô tả báo cáo công nợ phải thu phải trả đến ngày

Đăng bởi: thuongptn

Công nợ phải thu phải trả đến ngày Thống kê công nợ phải thu phải trả trong từng chi nhánh, của công ty đến một ngày nhất định để quản lý. -       Vào menu Add_ins --> BC_TK...

Mô tả báo cáo lợi nhuận ròng

Đăng bởi: thuongptn

BÁO CÁO LỢI NHUẬN RÒNG Báo cáo lợi nhuận ròng giúp báo cáo lợi nhuận chính xác cho doanh nghiệp trong khoảng thời gian. Các phiếu tác động đến: hóa đơn bán buôn, hóa đơn bán...

Mô tả báo cáo phân tích tồn kho

Đăng bởi: thuongptn

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỒN KHO Báo cáo phân tích được giá trị chính xác của hàng hóa tồn kho, số lượng tồn đến một ngày bất kỳ. User phải thuộc nhóm user có quyền báo cáo...

Mô tả báo cáo lịch sử mua bán

Đăng bởi: thuongptn

BÁO CÁO LỊCH SỬ MUA BÁN Báo cáo này đặc biệt quan trọng đối với các công ty bán sỉ. Nó cho phép xem nhanh toàn bộ quá trình giao dịch với 1 khách hàng/nhà cung cấp(Tồn đầu, Nhập,...